مونتاژ کیت گیرنده

قبل از شروع به مونتاژ کیت فرستنده این ۴ نکته را مدنظر داشته باشید:

  • ظرف قطعات فرستنده را کنار دستتان بگذارید.
  • به نوشته‌های روی کیت توجه کنید.
  • مونتاژ را به ترتیبی که در این دفترچه توضیح داده شده است انجام دهید.
  • دقت کنید هر قطعه را در همان سمتی که گفته شده و در شکل نشان داده شده است نصب کنید.

۱. دو عدد گونیای فلزی را در جای مخصوصشان پشت برد گیرنده قرار دهید. سپس دو پیچ کوتاه ضخیم را از پشت برد داخل سوراخ‌های گونیا کنید و واشر خورشیدی را از سمت روی برد داخل پیچ‌ها نمایید. در پایان این دو پیچ را مطابق تصویرهای ۹ و ۱۰ با دو مهره بزرگ در جای خود محکم کنید.

تصویر ۹
تصویر ۱۰